Projectcondities en montagevoorwaarden

Bij het leveren en monteren van afzuiginstallaties, alsook in het kader van daaraan te verrichten onderhoudswerkzaamheden en te verlenen service gelden een aantal belangrijke praktische voorwaarden om de montage en / of het onderhoud c.q. de service succesvol uit te kunnen voeren en een aantal criteria / condities waaraan de montageplaats dient te voldoen. Deze voorwaarden en criteria / condities zijn hieronder opgenomen en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die VETgroep sluit met de opdrachtgever.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden hanteert VETgroep de VCA-richtlijnen.

Luchttoevoer
Voor een goede werking van de afzuiginstallatie dient er voldoende luchttoevoer aanwezig te zijn. Opdrachtgever draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. VETgroep gaat er bij aanvaarding van de opdracht en derhalve bij de prijsbepaling vanuit dat voldoende luchttoevoer aanwezig is, zodat de montage door VETgroep direct bij aanvang van de werkzaamheden kan plaatsvinden.

Geluid, resonantie, geur
Vanuit milieuwetgeving zijn eisen gesteld aan het maximale toelaatbare geluidsniveau van de afzuiginstallatie. Tevens zijn daarin eisen gesteld ter voorkoming van geuroverlast voor de omgeving van opdrachtgever. Het geluidsniveau van de afzuiginstallatie, alsook het risico dat plaatsing van de afzuiginstallatie geuroverlast niet (volledig) zal voorkomen, zal mede afhangen van de locatie van de afzuiginstallatie.

Om geluid en trillingen/resonantie te voorkomen, althans tot een minimum te beperken dient de afzuiginstallatie te worden c.q. te zijn geplaatst op een zo massief mogelijk oppervlak. Indien de ruimte waarin de afzuiginstallatie wordt c.q. is geplaatst hierin niet voorziet, dan wel indien het oppervlak waarop de afzuiginstallatie is c.q. zal worden geplaatst geluid en/of trillingen/resonantie overdraagt dan wel versterkt tot boven het maximale toelaatbare geluidsniveau, zal plaatsing van een geluidsdemper noodzakelijk of zelfs verplicht zijn. Een geluidsdemper onderdrukt geluid, alsook de overdracht van trillingen/resonantie.

Om aan de eisen ter voorkoming van geuroverlast te voldoen, kan een ontgeuringsinstallatie noodzakelijk of zelfs verplicht zijn. Indien gewenst kan VETgroep de opdrachtgever van advies voorzien over de noodzaak van een geluidsdemper en/of een ontgeuringsinstallatie.

Advies over geluids- en of geurniveau en de levering en montage van geluidsdempers en of een ontgeuringsinstallatie zijn in beginsel niet de aanbieding c.q. offerte opgenomen. Daarover dienen derhalve aanvullende afspraken te worden gemaakt.

Onderhoud van filters door opdrachtgever
Filters in de binnen unit dienen door opdrachtgever zelf, elke maand worden schoon gezogen of vervangen. Storingen die voortkomen uit vervuilde filters vallen niet binnen het abonnement en indien deze moeten worden vervangen, worden hiervoor dan ook aanvullende kosten in rekening gebracht.

Werkomstandigheden
Opdrachtgever dient de monteurs van VETgroep tijdig toegang te verlenen tot de werkomgeving voor de uitvoering van de werkzaamheden. Daarbij dient de werkvloer geheel vrij te zijn van obstakels die de werkzaamheden kunnen belemmeren. De installaties, locatie van de motor en het kanaal dienen goed bereikbaar te zijn. Friteuses moeten leeg zijn op het moment van onderhoud / reiniging. Er mogen geen etenswaren, keukengerei en/of apparatuur in de nabijheid van de te reinigen installaties aanwezig zijn. Opdrachtgever zorgt zelf voor een hygiënische opslag.

Extra kosten vanwege te late en/of gebrekkige toegang tot het werk en de installaties / appratuur, komen voor rekening van opdrachtgever.

Tijdens de gehele montage dienen de monteurs van VETgroep te kunnen beschikken over een zuivere en constante krachtstroomaansluiting.

VETgroep gaat er van uit dat de werkauto(‘s) kosteloos op of nabij de werkplek kunnen worden geparkeerd. Eventuele parkeerkosten bij betaald parkeren zijn niet inbegrepen en worden (indien van toepassing) tijdens of na de uitvoering van de opdracht in rekening gebracht bij opdrachtgever.

De montage of onderhoudswerkzaamheden vangen aan nadat de omstandigheden op de werkplek door VETgroep zijn beoordeeld en akkoord zijn bevonden. Wijzigingen in deze omstandigheden, welke van tevoren niet door VETgroep waren te voorzien, kunnen er toe leiden dat er stagnatie optreedt. De hieruit voortvloeiende extra kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Datzelfde geldt voor verborgen gebreken, waardoor werkzaamheden uitlopen en/of extra materialen benodigd zijn. Deze zullen als meerwerk worden gefactureerd.

De volgende omstandigheden, materialen, kosten etc. vallen buiten de opdracht, en derhalve de prijs van de opdracht, en komen voor verantwoordelijkheid, rekening en risico van opdrachtgever, tenzij anders wordt vermeld in de door beide partijen geaccordeerde offerte c.q. overeenkomst:

▪ Verkrijgen van vergunningen
▪ Stijging brandstoftarieven
▪ Speciale veiligheidsvoorzieningen zoals relingen, afzettingen en PBM’s
▪ Alle aanvullende eisen vanuit de hinderwet, brandweer en nutsbedrijven
▪ Hijs en steigermateriaal, verticaal transport, of hulp bij transport waarvoor 2 man nodig zijn.
▪ Alle bouwkundige, elektrotechnische, loodgieters en dak werkzaamheden.
▪ Dak- en bouwkundige en elektrotechnische voorzieningen.
▪ De verplichte verwijderingsbijdrage volgens het overheidsbesluit Beheer Elektrische en Elektronische Apparaten d.d. 13 augustus 2005.
▪ Het verzorgen van ARBO – / VGM plan
▪ Verwijderen of herstellen van plafonds
▪ Retourneren verpakkingsmateriaal
▪ Verwijderen van beschermfolie van afzuigkappen en luchtbehandelingskasten.
▪ Constructiewerkzaamheden en of calculatie hiervan.
▪ Demonteren en slopen van asbest onderdelen evenals het afvoeren hiervan, demonteren en slopen van oude onderdelen evenals het afvoeren hiervan.
▪ Brandwerende voorzieningen
▪ Coaten van de door ons geleverde materialen
▪ Waterzijdig aansluiten en loodgieterswerk
▪ Bouwkundige tekeningen, project begeleiding, bijwonen bouwvergaderingen
▪ Hak-, kap-, metsel- en schilderwerk
▪ Werkzaamheden aan buitenmuurroosters
▪ Het maken van sparingen in gevel, muur of vloer
▪ Luchtzijdig inregelen bij een installatie indien de ventilatoren en kanalen niet door ons geleverd zijn en nieuwe eisen gesteld zijn na de datum van deze offerte.
▪ Montage inspectieluiken en overzetplaten
▪ Uitvoering van werkzaamheden in de nacht of vroege ochtend
▪ Alle niet bij naam genoemde leveringen van goederen, materialen en/of diensten

Nazorg van de opdrachtgever na de reiniging
De monteurs van VETgroep doen hun uiterste best om de werkzaamheden zo brandschoon mogelijk op te leveren. Echter, niet uitgesloten kan worden dat er ten gevolge van het onderhoud / de reiniging lekwater uit de afzuigkap of het kanaal kan nadruppelen. Opdrachtgever wordt aangeraden gedurende 24 uur na de reiniging, het mogelijk lekwater op te vangen in een emmer. Indien VETgroep van tevoren kan vaststellen dat dit gevolg kan ontstaan, vanwege losse kanalen of mogelijke openingen in de kanalen, zal zij dat direct aangeven. Dit is echter niet altijd zichtbaar en van tevoren vast te stellen.

Garantie en overgebleven materialen
Opdrachtgever heeft tot 3 maanden na oplevering van het werk garantie op constructiefouten en draaiende delen. Bij het afsluiten van een onderhoudscontract binnen 4 weken na factuurdatum wordt deze garantieperiode verlengd naar 12 maanden na oplevering.

Bij een opdracht worden over het algemeen meer materialen geleverd dan geoffreerd, zodat eventuele onvoorziene omstandigheden door de monteurs van VETgroep direct kunnen worden ondervangen en het werk zodoende zo min mogelijk vertraging zal oplopen. Als er bruikbare materialen overblijven dan zal VETgroep deze uiterlijk binnen 5 werkdagen bij opdrachtgever ophalen. Opdrachtgever dient deze materialen tot dat moment met de nodige zorg te bewaren.