Het beleid van V.E.T. GROEP is erop gericht om kwali­teits-, arbo- en milieu­zorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft V.E.T.GROEP het KAM managementsysteem voor al haar bedrijfs­on­derdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de vol­gende uit­gangs­punten:

 • wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voor­schriften op het ge­bied van kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg;
 • wij brengen de behoeftes en verwachtingen van onze stakeholders in kaart tijdens ons besluitvormingsproces met betrekking tot levering van onze pro­ducten en diensten;
 • wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activi­teiten de aspec­ten kwali­teits-, Arbo- en milieuzorg;
 • wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zo­veel mogelijk worden voorko­men;
 • wij informeren opdrachtgevers over kwaliteits-, Arbo- en mi­lieuaspecten van de te leve­ren producten of diensten;
 • wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven andere risico’s;
 • wij onderhouden over kwaliteits-, Arbo- en milieuzorg een open com­mu­ni­catie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspra­ken met de op­dracht­ge­ver met betrekking tot specifica­ties, prijs en levertijd van pro­ducten of diensten;
 • wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijk­heid naar een oplossing met de op­drachtgever wordt gestreefd;
 • wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame, milieusparende oplossingen;
 • wij nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken en onze co2 footprint te reduceren;
 • wij behandelen vertrouwelijke informatie van onszelf en derden vertrouwelijk;
 • getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • wij blijven voortdurend werken aan verbetering van ons kwaliteits-, Arbo- en milieumanagementsysteem.

De zorg voor kwaliteit, Arbo en milieu begint bij ieder van ons. Iedereen is ver­antwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij zorg voor het milieu en hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en zal daar waar nodig ingrijpen.

Namens de directie van V.E.T.GROEP                          Datum: 18-01-2023

Dave Kroezen

Directeur