Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Leveringsvoorwaarden en aard en duur van de overeenkomst / abonnement

1.1  Gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is VETkanaal B.V., te- vens h.o.d.n. VETgroep, hierna aangeduid als “VETgroep”. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.

1.2  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbie- dingen en offertes van VETgroep, alsook op alle overeenkomsten die VET- groep met de opdrachtgever in en buiten Nederland sluit.

1.3  Bij strijdigheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden en de tussen par- tijen gesloten overeenkomst, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4  De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdracht- gever is nadrukkelijk uitgesloten.

1.5  Alle offertes, aanbiedingen, catalogi, folders, technische specificaties, advie- zen en andere uitingen van VETgroep, in welke vorm dan ook door VETgroep gedaan, zijn geheel vrijblijvend.

1.6  VETgroep biedt haar diensten aan op basis van een eenmalige opdracht of op basis van een abonnement van drie jaar of vijf jaar. Opdrachtgever kiest bij aanvang van de overeenkomst voor welke optie zij kiest.

Artikel 2 Prijs, betaling en eigendomsvoorbehoud

2.1  Alle prijzen, tarieven en kosten zijn exclusief BTW en andere door de overheid opgelegde heffingen en exclusief de kosten van transport, opslag, verpakking, laden, lossen en verzekering en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbie- ding geldende prijsbepalende factoren.

2.2  Kostenverhogende factoren, die zijn opgetreden na het sluiten van de over- eenkomst, waaronder meerwerk, mogen door VETgroep worden doorbere- kend aan opdrachtgever.

2.3  In geval van een abonnement informeert opdrachtgever VETgroep over ie- dere wijziging in c.q. van de installatie en de omstandigheden gedurende de looptijd van het abonnement. VETgroep heeft in dat geval het recht om de prijs daarop aan te passen.

2.4  Eenprijsdieisvastgesteldtenbehoevevaneenabonnementvan3of5jaar, kan telkens na 12 maanden eenzijdig door VETgroep worden geïndexeerd en verhoogd.

2.5  Betaling wordt gedaan op de door VETgroep aan te wijzen bankrekening, bin- nen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

2.6  In geval van een abonnement wordt de prijs voor het abonnementsjaar in be- ginsel jaarlijks vooruit gefactureerd en betaald. Indien opdrachtgever de abon- nementsprijs in maandelijkse termijnen of per kwartaal wenst te betalen, kan dat uitsluitend door middel van automatische incasso. Opdrachtgever zal daartoe aan VETgroep een machtiging afgeven.

2.7  Opdrachtgever is niet gerechtigd om zijn vorderingen op VETgroep te verre- kenen of om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

2.8  VETgroep blijft eigenaar van de afgeleverde zaken, tot alle openstaande fac- turen zijn betaald en door opdrachtgever aan alle overige verplichtingen uit enige overeenkomst met VETgroep is voldaan.

2.9  Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling zorg draagt, is de opdrachtgever over de openstaande geldsom een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.

2.10 VETgroep is bij niet-tijdige betaling gerechtigd om de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, zonder dat dit tot enige aansprakelijk- heid van VETgroep leidt.

2.11 Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen beta- lingstermijn is opdrachtgever aan VETgroep buitengerechtelijke incassokos- ten verschuldigd van 15% van de hoofdsom, inclusief contractuele rente.

Artikel 3 Levering(stermijn), uitvoeringsperiode, overmacht

3.1 De tussen VETgroep en opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn(en) of uitvoeringsperiode(n) zijn indicatief. VETgroep zal zich inspannen de leve- ring c.q. de opdracht/dienst binnen het overeengekomen tijdsbestek uit te voe- ren.

3.2 Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op schadevergoeding of over gaan tot ontbinding van de overeenkomst, indien de leveringstermijn of uit- voeringsperiode wordt overschreden. Opdrachtgever vrijwaart VETgroep voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van overschrijding van de leve- ringstermijn of uitvoeringsperiode.

3.3 Kosten die VETgroep maakt of schade die zij lijdt vanwege overschrijding van de leveringstermijn of uitvoeringsperiode door meerwerk, opschorting van de verplichtingen door VETgroep of andere omstandigheden die bij aanvang van de overeenkomst niet bekend waren bij VETgroep, zullen door opdrachtgever aan VETgroep worden vergoed.

3.4 VETgroep heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd na te komen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaan- nemers van VETgroep of door VETgroep ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, een virusuitbraak of andere epidemieën, quarantaines, verlies, diefstal of verloren gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import-, handels- of reisbeperkingen. Partijen kunnen de overeenkomst na afloop van zes maanden na aanvang van de opschorting met onmiddellijke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen heb- ben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 4 Risico, aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 De aansprakelijkheid van VETgroep jegens opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld, voor elke schade krachtens toerekenbare tekortkoming in het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst en/of krachtens onrecht- matig handelen of nalaten dan wel enige andere grond of titel, wordt beperkt tot het bedrag dat door de voor VETgroep afgesloten aansprakelijkheidsver- zekering in voorkomend geval zal worden uitbetaald.

4.2 Als VETgroep om welke reden dan ook geen beroep toekomt op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 50% van de som van de (deel)opdracht (exclusief BTW), dan wel, in geval van een abonnement, 50% van de jaarlijkse abonnementsprijs.

4.3 Met uitzondering van opzeten/of grove schuld is VETgroep niet aansprakelijk voor schade aan of voor teniet gaan van zaken die door opdrachtgever aan VETgroep ter beschikking zijn gesteld, ter bewerking zijn gegeven of welke zich bevinden in de nabijheid van het werk.

4.4 VETgroep is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud door opdrachtgever of derden;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.

4.5 VETgroep is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of ondergeschikten van VET- groep en indirecte schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste besparingen, verlies aan goodwill, productieverlies, transportkosten, reis-en verblijfkosten, schade door bedrijfsstagnatie en/of be- schadiging of verlies van data.

4.6 Aanspraken van opdrachtgever jegens VETgroep, welke voortvloeien uit of anderszins verband houden met de overeenkomst of (het verrichten) van diensten door VETgroep of door VETgroep bij de uitvoering daarvan gebruikte of ingeschakelde personen of derden, vervallen volledig indien zulke aanspra- ken niet binnen twaalf maanden na het ontstaan van de vordering tot schade- vergoeding uitdrukkelijk schriftelijk aan VETgroep zijn kenbaar gemaakt.

4.7  Opdrachtgever vrijwaart VETgroep voor alle aanspraken van derden, waar- onder maar niet beperkt tot productenaansprakelijkheid, die schade hebben geleden voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik door opdrachtgever van de door VETgroep geleverde zaken en / of diensten en / of informatie / gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst(en).

4.8  Opdrachtgever is aansprakelijk voor en zal zich derhalve adequaat verzeke- ren tegen schade aan en diefstal of verlies van zaken van VETgroep, op- drachtgever of derden, zoals gereedschappen en overige materiaal, die wor- den gebruikt voor of ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en die zich op of rond de montageplaats bevinden.

Artikel 5 Geheimhouding

5.1  Opdrachtgever verplicht zich om jegens derden alle gegevens/informatie van vertrouwelijke aard die zij van VETgroep ten behoeve en in het kader van een overeenkomst heeft verkrijgen, waaronder maar niet beperkt tot aanbiedin- gen, offertes, tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, geheim te houden en deze voor geen ander doel te gebruiken dan voor de uitvoering van de over- eenkomst.

5.2  Opdrachtgever zal zijn personeel en in te schakelen derden geheimhouding opleggen inzake alle van VETgroep ontvangen gegevens/informatie van ver- trouwelijke aard, waarvan kennis wordt genomen bij de uitvoering van over- eenkomsten.

5.3  Gegevens en / of informatie worden als vertrouwelijk beschouwd wanneer dit als zodanig door VETgroep wordt meegedeeld, dan wel als de aard van de gegevens en / of informatie de vertrouwelijkheid hiervan in zich draagt. Op eerste verzoek van VETgroep zal opdrachtgever per direct, naar keuze van VETgroep, overgaan tot teruggave dan wel vernietiging van de vertrouwelijke gegevens.

Artikel 6 Rechten van intellectuele en industriële eigendom

6.1  Alle door VETgroep tijdens en uitsluitend ten behoeve van de overeenkomst ter beschikking te stellen en / of door opdrachtgever te gebruiken ontwerpen / modellen, data / gegevens / informatie, materialen, knowhow / kennis, werk- wijzen / technieken, ervaring / adviezen en resultaten alsmede voorbereidend werk daarvan, al dan niet ontwikkeld door medewerkers van VETgroep of door haar ingeschakelde hulppersonen en ongeacht in welke omstandigheid dit ei- gendom is ontstaan, is en blijft (intellectueel) eigendom van, c.q. behoort toe aan, uitsluitend VETgroep, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt over- eengekomen.

6.2  Opdrachtgever verbindt zich jegens VETgroep geen aanspraken te doen gel- den op de in de artikelen 6.1 bedoelde (intellectuele) eigendomsrechten, dan wel deze en staat ervoor in dat haar medewerkers alsmede door / via haar in te schakelen derden dit evenmin zullen doen.

6.3  Uitsluitend VETgroep verkrijgt het auteursrecht op de in het kader van de overeenkomst(en) vervaardigde beschrijvingen, uitwerkingen, rapporten, bro- chures, ontwerpen, schetsen, tekeningen, modellen, computerprogramma- tuur en/of in het algemeen ieder voortbrengsel op het gebied van letterkunde, wetenschap en kunst, op welke wijze of in welke vorm tot uitdrukking ge- bracht.

Artikel 7 Projectcondities en montagevoorwaarden

7.1  Op de overeenkomst zijn de ‘Project condities en montagevoorwaarden’ van VETgroep van toepassing. Opdrachtgever heeft van deze Project condities en montagevoorwaarden nauwgezet kennisgenomen en staat er voor in dat de montageplaats en de benodigde voorzieningen hieraan voldoen.

7.2  Voldoet opdrachtgever niet aan deze dan wel aan een nader overeengeko- men Project condities en montagevoorwaarden, dan heeft VETgroep het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, totdat opdrachtgever wel voor de juiste condities en voorzieningen heeft zorggedragen. VETgroep mag de kosten hiervan voor rekening brengen van opdrachtgever.

Artikel 8 Oplevering van het werk, risico-overgang, klachtplicht

8.1  Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als VETgroep aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is afgerond en opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd dan wel (geheel of gedeeltelijk) in gebruik heeft genomen.

8.2  Op het moment van oplevering gaat het risico van het werk over op opdracht- gever.

8.3  Eventuele klachten over het werk of gebreken in de prestatie dienen binnen 8 dagen nadat VETgroep heeft meegedeeld dat het werk is afgerond, dan wel binnen 8 dagen nadat opdrachtgever redelijkerwijs een gebrek aan het werk of de prestatie van VETgroep had kunnen ontdekken, schriftelijk en gedetail- leerd door opdrachtgever aan VETgroep worden meegedeeld. Nadien kan hierop door opdrachtgever geen beroep meer worden gedaan.

Artikel 9 Opzeggen / annuleren van de overeenkomst / abonnement

9.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst / het abonnement (tussen- tijds) op te zeggen of te annuleren, tenzij met instemming van VETgroep.

9.2 Een abonnement wordt na afloop van de gekozen abonnementsperiode van 3 of 5 jaar, telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, tenzij opdrachtgever uiterlijk drie maanden voor het einde van de abonnementspe- riode schriftelijk aan VETgroep kenbaar maakt niet te willen verlengen.

9.3 Bij annulering van een eenmalige opdracht voor aanvang van de werkzaam- heden, is opdrachtgever 75% van de overeengekomen prijs aan VETgroep verschuldigd. Bij opzegging of annulering van de eenmalige opdracht na aan- vang van de werkzaamheden, is opdrachtgever de volledige overeengeko- men prijs aan VETgroep verschuldigd. In alle gevallen behoudt VETgroep zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen.

9.4 Bij annulering van een abonnement voor de ingangsdatum, is opdrachtgever 75% van de jaarprijs van het abonnement aan VETgroep verschuldigd. Bij tussentijdse opzegging van het abonnement, is opdrachtgever een volledige jaarprijs aan VETgroep verschuldigd. In alle gevallen behoudt VETgroep zich het recht voor om volledige schadevergoeding te vorderen.

9.5 VETgroep heeft het recht het abonnement met onmiddellijke ingang te beëin- digen c.q. te ontbinden, indien opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van enige betalingsverplichting, dan wel enig andere verplichting uit hoofde van het abonnement, zonder dat dit VETgroep schadeplichtig maakt. Een inge- brekestelling is daarvoor niet vereist. Opdrachtgever is in dat geval verplicht om aan VETgroep één keer de volledige jaarprijs van het abonnement te vol- doen, naast de (eventueel) onbetaald gelaten vordering(en). VETgroep be- houdt zich het recht voor om in plaats daarvan volledige schadevergoeding te vorderen.

9.6 Indien de omstandigheden bij opdrachtgever dusdanig wijzigen, dat de te ver- richten werkzaamheden op basis van het abonnement niet langer in verhou- ding staan tot de overeengekomen prijs, heeft VETgroep het recht het abon- nement tussentijds te beëindigen, zonder dat dat dit VETgroep schadeplichtig maakt.

9.7 Opdrachtgever heeft (uitsluitend) het recht het abonnement tussentijds op te zeggen, indien zij de onderneming verkoopt. In dat geval is opdrachtgever wel de prijs van het volledige abonnementsjaar verschuldigd. Voorts zal opdracht- gever zich inspannen om het abonnement aan de kopende partij over te dra- gen.

9.8 De overeenkomst / het abonnement zal terstond, zonder dat opzegging zal zijn vereist, zijn geëindigd, indien en zodra opdrachtgever:

Artikel 10 Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1 VETgroep is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. Op- drachtgever is daartoe niet gerechtigd, behoudens met instemming van VET- groep.

Artikel 11 Toepasselijk recht

11.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

11.2 Alle geschillen, betrekking hebbende op de overeenkomst of nadere over- eenkomsten, die daarvan het gevolg zijn of daarmee samenhangen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.